Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

background image

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-95G overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

i Direktiv 2004/108/EF.
Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler for at få flere oplysninger. Denne

enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande.

Afvigelser fra loven er forbudt.
Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der

ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed

og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia

forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående

varsel.
I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen

omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte

skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det

uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og

forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.
Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i

tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbruger-

supporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden.
MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal

følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere

modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er

godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler.

Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer,

bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage

skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt

installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke

udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende

fremgangsmåder:

Drej eller flyt modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

TM © 2013 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de

respektive ejere.

© 2013 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

13