Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Copyright- en andere vermeldingen

background image

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product PD-95G in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere

relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EG.
De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit

apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export

van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.
De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht,

wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uit-

drukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid

en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving

dit document te wijzigen of te herroepen.
Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen

omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte

schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.
Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia

behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten

die in dit document worden beschreven.
Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van

derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie

wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit,

inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.
MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is

afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat

moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle

veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met

deze apparatuur te werken tenietdoen.
Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de

FCC regels. Deze voorschiften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik

binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de

instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie

worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing

veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur.

Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door

één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.

© 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

13

background image

Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.

Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

TM © 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Product/namen van derden kunnen het handelsmerk van de respectievelijke

eigenaren zijn.

© 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

14