Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Uw apparaat onderhouden

background image

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die

corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, laat u het drogen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.

Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.

Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur,

kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.

Open het apparaat niet.

Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met

betrekking tot radioapparaten.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.

Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende

verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik

van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw

Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycle.
Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle

elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten

worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie

over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar www.nokia.com/

support. Raadpleeg www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.