Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Autorské práva a ďalšie upozornenia

background image

Autorské práva a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok PD-95G spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice

2004/108/ES.
Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu zariadení Nokia. Toto zariadenie

môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v

USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.
Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je”. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo

implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk

obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť

Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.
Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek

vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných

právnych predpisov.
Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez

predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja.

Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho

upozornenia.
Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových

používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia

sa poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť,

obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením.
UPOZORNENIE ÚRADOV FCC A INDUSTRY CANADA
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek

špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1.) Toto zariadenie

nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, (2.) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže

spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia,

môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.
Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto

limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti. Toto zariadenie

vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v zhode s týmito pokynmi, môže

spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto

zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia,

používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia aspoň jedným z nasledujúcich opatrení.

Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.

Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.

Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

TM © 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannou známkou

príslušného vlastníka.

© 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené.

13