Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Copyright och annan information

background image

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA ABP att denna PD-95G står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

bestämmelser som framgår av direktiv 2004/108/EG.
Tillgängligheten av Ovi-tjänster kan variera mellan olika områden. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information. Denna

enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning

i strid mot lag är förbjuden.
Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något

slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet

och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia

förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.
Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter

för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken

till förlusten eller skadan.
Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan

föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att

göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.
Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll

eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia

gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras

funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.
FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är

tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta

inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte

uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.
Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler.

Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder

och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov

till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss

installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga

av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.

Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

TM © 2013 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

© 2013 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

13