Camera Grip for Nokia Lumia 1020 - Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

background image

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm PD-95G này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên

quan khác của Chỉ Thị 2004/108/EC.
Tính khả dụng của các sản phẩm ở mỗi khu vực có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ Nokia. Thiết

bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và

các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.
Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo hiện trạng”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo

đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục

đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc thu hồi tài

liệu này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
Trong chừng mực tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp giấy phép

nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính

chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã gây ra như thế nào.
Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi

không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực

hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.
Nokia không cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của

bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo

hiện trạng. Nokia không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng

cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại.
THÔNG CÁO CỦA FCC/BỘ CÔNG THƯƠNG CANADA
Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada.

Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây

nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được

Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.
Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 thuộc Bộ Qui

Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt trong khu dân

cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng

dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu

sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác

định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:

Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.

Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.

© 2013 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

13

background image

Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.

Hãy tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

TM © 2013 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu. Sản phẩm/tên của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

© 2013 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

14